Openbaring

Openbaring 2:17
Een nieuwe naam

Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve hij die het ontvangt.

De hebbende (een) oor hij moet luisteren naar wat de geest zegt aan de gemeenten; aan de overwinnende Ik zal geven aan hem (te) eten van het manna verborgen en Ik zal geven aan hem (een) steen witte en op de steen (een) naam nieuwe geschreven, die niemand kent behalve de ontvangende (hem).

Waar het steeds om gaat

Het woord van God houdt in dat Hij mensen wil laten opgroeien tot het geestelijke niveau van Jezus Christus.
Dit is het wat de geest (dus God zelf) de gemeenten steeds weer voorhoudt.
Daarover gaat alles, altijd en alleen maar in de huidige fase van het plan van God!

Het is niet zo dat de Bijbel als geheel het woord van God is, maar vanuit de Bijbel kunnen we Gods gedachten, zijn plan, leren kennen.
Ook kunnen we door Bijbelstudie en praktische toepassing ervan leren hoe we Gods plan in ons leven kunnen realiseren.

‘Wie oren heeft’ betekent het in geestelijk opzicht kunnen horen en luisteren en wel naar welke aanwijzingen en adviezen God ons in verband met zijn plan geeft.
Wij willen ons hiervoor openstellen.
En dat kan doordat wij Gods geest de ruimte geven om zich in ons te ontwikkelen in liefde, wijsheid en gaven.
Dit gaat dan zelfs zover dat wij de diepste gedachten van God kunnen leren kennen.
1 Korintiërs 2:10:
God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook (of: zelfs) de diepten van God!

Geestelijk manna eten

Om het doel van God te bereiken moeten we overwinnen op elke vorm van duisternis in ons leven.
De beloning hiervoor of het resultaat hiervan is het verkrijgen van het verborgen manna.
Het natuurlijke volk Israël heeft in de natuurlijke woestijn zichtbaar brood uit de zichtbare hemel gekregen.
Zo krijgen wij als geestelijk volk van God in onze strijd om ons geestelijke bestaan brood uit de hemel, uit de verborgen, onzichtbare wereld.
Wie brood eet, wordt hier één mee, doordat het onderdeel wordt van zijn lichaam.

Met het geestelijke brood, de diepste gedachten van God, mag de overwinnaar zijn innerlijke mens voeden en versterken en zich er zo in zijn geest en gedachten één mee maken.

Wie niet overwint blijft met de duisternis verbonden en komt niet of onvoldoende in het licht van God te staan om de gedachten van God volledig in zich te kunnen opnemen.

Witte of zwarte steen

De overwinnaars krijgen ook een wit steentje of een witte kiezel.
In de Griekse en Romeinse rechtspraak werden in die tijd twee stenen gebruikt: een witte die de beschuldigde vrijsprak en een zwarte die de veroordeelde aanwees.
Wanneer de overwinnaars een witte steen krijgen, is dit dus een bewijs van hun onschuld.
Ze worden totaal vrijgesproken van aanklacht én beloond met een zeer belangrijke functie in de tempel van God.
Wie in Christus is, is een nieuwe schepping.
Hierbij hoort een nieuwe naam die de functie aangeeft die de drager ervan in de geestelijke wereld heeft.

Geestelijke roeping en een nieuwe naam

Deze positie hangt heel nauw samen met de speciale roeping van de gelovige, zoals Paulus schrijft:
Met een beroep op de genade die mij geschonken is … (zie Romeinen 12:3).
Een voorbeeld van zo’n functie vinden we in 3:12: een zuil in de tempel van God.
Ook Johannes de Doper heeft het over een bijzondere roeping.
Johannes 3:27:
Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.
Gods geest zal ons duidelijk maken wat ónze roeping is.
Maar in elk geval geldt voor de hele gemeente: overwinnaar zijn!

De nieuwe naam sluit aan bij het innerlijk van hem die deze krijgt.
Hij wordt gegeven aan hen die in hun bijzondere roeping hebben overwonnen, die deze uitgevoerd hebben naar de wil van God die geroepen heeft.
Zo hebben voorganger en oudsten vaak een andere soort strijd te voeren dan gemeenteleden of een evangelist.

Jakob krijgt de nieuwe naam Israël na zijn nachtelijke strijd aan de rivier de Jabbok.
Hij wordt daar de vorst van God genoemd, waarvoor de Heer hem heeft geroepen.
Niemand anders kent onze nieuwe naam, omdat een speciale roeping sterk persoonlijk is.
Onze roeping sluit aan bij onze persoonlijkheid, onze inzet, ons geloof, onze omvang van liefde, onze ervaring, onze kennis, kortom bij alles wat van belang is in het koninkrijk van God.
Alleen de geroepene zelf weet in hoeverre hij of zij zijn of haar roeping wat dit betreft heeft waargemaakt of bezig is deze te realiseren.

Loon van de overwinnaar

Het overwinnaarsloon van de gemeente bestaat dus uit: