Openbaring

Openbaring 3:1
Een aardsgerichte gemeente

Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes:
Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat jullie doen; overal wordt beweerd dat jullie het leven hebben, terwijl jullie dood zijn.

En aan de engel van de in Sardes gemeente schrijf deze (dingen) zegt de hebbende de zeven geesten van God en de zeven sterren: Ik ken van jullie de werken, dat de naam jullie hebben dat jullie leven, en dood jullie zijn.

Sardes is de hoofdstad van Lydië op ongeveer 75 kilometer van Smyrna, met een gemeente die haar eigen karakter heeft en die te maken heeft met ‘eigen’ opvallende verleidingen.
Ook hier zien we dat de Heer nergens een ‘algemene wereldwijde gemeente ’ aanspreekt, maar alleen de plaatselijke manifestatie of openbaring ervan.
Zo worden ook de leden hiervan door Hem afzonderlijk benaderd, want zij vormen de levende stenen van de tempel van God.

Hoe is Gods geest in de gemeente aanwezig?

De zeven geesten van God zijn een symbool van zijn heilige geest die in de zeven gemeenten aanwezig is doordat hij woont in hun individuele leden.
Er bestaat geen ‘algemeen aanwezig zijn’ van de geest van God in een gemeente, dat is een misvatting.
De ene wereldomvattende gemeente openbaart zich dus in veel plaatselijke gemeenten en iedere gemeente heeft te maken met haar specifieke verleidingen en beproevingen, heeft haar eigen sterke en zwakke kanten.
Het idee dat iemand alleen bij de grote algemene gemeente horen kan, zonder een levend onderdeel te zijn van een plaatselijke gemeente, is dus niet in lijn met de Bijbel.

Het is ook erg risicovol om als oprecht lid van het lichaam van Christus deel uit te maken van een afvallige, zondige gemeente, wat duidelijk uit deze brieven naar voren komt.
De Heer benadrukt heel sterk om oude slechte gedachten en zondige gewoonten op te ruimen en een nieuw, vreugdevol en vrij leven te gaan leiden.
De gemeente kan dan feestvieren vanuit een zuivere denkwereld en van daaruit daden van herstel verrichten.
In 1 Korintiërs 5:7-8 adviseert Paulus aan de gemeente:
Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.
Jullie zijn immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
Laten we daarom het feest niet vieren
(grondtekst: niet feestvieren) met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.

Aan Sardes stelt de Heer zich voor als Hij die de beschikking heeft over de heilige geest van God.
Want de Vader heeft de uitvoering van zijn herstelplan in handen van Jezus gelegd, die dat niet kan zonder de hulp van Gods geest.
Deze geest gaat uit van de Vader en Jezus zendt hem ook aan ons om van Hem (Jezus) te getuigen.
Johannes 15:26:
Wanneer de pleitbezorger (of: plaatsvervanger van Jezus) komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen.
Dat wil zeggen dat de geest van God ons duidelijk maakt wie Jezus precies is en hoe ook wij zijn geestelijke niveau kunnen bereiken.
Niet de paus is de plaatsvervanger van Christus op aarde, maar Gods heilige geest die in de gelovigen woont, die (dus) in deze geest gedoopt zijn!

De zeven engelen ondersteunen en beschermen ons bij dit groeiproces, want ook zij worden daarvoor uitgezonden.
Hebreeën 1:14:
Zijn zij (de engelen, zie vers 13) niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
Redding moet ruimer uitgelegd worden, want het betekent ook en vooral: herstel of luister.
Welke luister?
We moeten op grond van alles wat de Bijbel hierover op veel plaatsen zegt, blijven herhalen: ons doel als christenen is het bereiken van het niveau van of de gelijkvormigheid aan Jezus Christus!
Jezus heeft dus ook het gezag over deze engelen en stuurt hen aan, waarbij al hun inspanning gericht is op dit genoemde einddoel.

Mooi aan de buitenkant, leeg vanbinnen

Ik weet wat jullie doen, of: Ik weet hoe actief jullie zijn.
Aan de buitenkant kan het allemaal nog zo mooi en religieus lijken, maar voor (hun leven met) God heeft wat ze doen geen enkele waarde.
Het lijkt een levendige en sociale gemeente, met veel muziek en aanbidding.
Ook worden de armen en de zwakkeren door haar niet vergeten.
In haar omgeving staat deze gemeente dan ook heel goed bekend:
"Dát zijn pas christenen!"

Geest uitdoven

Maar God kan de vrucht van zijn geest in haar niet oogsten, omdat ze de liefde niet najaagt en niet streeft naar de gaven (begaafdheden) van zijn heilige geest, vooral naar het profeteren (zie 1 Korintiërs 14:1).
Ook streeft ze niet naar heiliging en zo zal de openbaring van de Heer in het leven van haar leden niet plaatsvinden.
Hebreeën 12:14:
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Kortom: ze is aardsgericht en uiterlijk religieus bezig, zonder echt verbonden te zijn met de levende Heer; dus is ze geestelijk vrijwel dood.