Openbaring

Openbaring 3:20
Het hoogste van het nieuwe verbond

Ik sta voor de deur en klop aan.
Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Zie, Ik sta bij de deur en Ik klop. Indien iemand hoort de stem van Mij en opent de deur, Ik zal binnenkomen bij hem en Ik zal maaltijd houden met hem en hij met Mij.

Naast God op zijn troon

Veel mensen menen dat de gemeente van Filadelfia het hoogste heeft bereikt wat het nieuwe verbond kan geven.
Maar de beloften aan de gemeente van Laodicea reiken veel hoger.
Ze zijn bestemd voor hen die zich naar het volledige herstel en de volmaakte luister van God in hun leven uitstrekken.
De zeven brieven eindigen niet met een neergang, maar met een opgang, een climax.
Want de vrouw van het Lam (de gemeente) wordt in 19:7-8 samen met Jezus voorgesteld als de bruid van de Vader, stralend, zonder vlek of rimpel.
Samen met Jezus als haar hoofd mag zij naast God óp zijn troon zitten (zie vers 21).

In de periode van de voltooiing van het plan van God gaat de gemeente door de grote onderdrukking.
Juist dan zijn nodig:
onwankelbaar geloof,
kennis en
inzicht en
volharding
om te blijven staan en dan is de tijd aangebroken dat Jezus zegt:
Zie, Ik sta voor de deur en Ik klop aan.
In Jakobus 5:8-9 staat onder andere:
Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen … Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

Geen veroordeling

Deze rechter komt bij hén binnen die zijn stem horen en de deur van hun innerlijk vrijwillig voor Hem opendoen.
Hij komt niet om te veroordelen, maar om hun recht te doen in hun geschil met hun tegenstander (zie Lucas 18:3).
De rechter oordeelt, dat wil zeggen: hij brengt in ons de volledige scheiding aan tussen goed en kwaad.
Hij wil binnenkomen, zoals de late regens diep in de uitgedroogde grond dringen en zo de kostbare vrucht van het land volledig rijp doen worden (zie Jakobus 5:7).

De Heer spreekt recht, zoals in de vergelijking van de corrupte rechter gebeurt met de weduwe.
De gelovigen hebben doorgezet en geduld gehad en hun gedachten en gevoelens in de Heer sterk gemaakt.
Ze hebben gewacht op zijn komst door zijn geest in hen, die hun de beloofde kracht geeft om tegen de geestelijke druk van de tegenstander bestand te zijn.
Wanneer deze tijd gekomen is, horen ze zijn stem, want ze kennen deze.
Ze kennen zijn stem, zoals schapen die van hun liefdevolle herder kennen.
Johannes 10:4:
Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

Echt avondmaal

Ze openen hun innerlijk en de Heer komt binnen om ‘in de geest’ gemeenschap met hen te hebben door samen te eten van het levende brood.
Dit als beeld van: de gedachten van God samen bespreken en overdenken.
Wie kent deze ervaring niet uit zijn eigen leven?
Dit samen eten wijst op een versterking en verfrissing die de menselijke geest in verbondenheid met Gods geest kan krijgen.

Hoewel de pressie groot is, kunnen Gods zonen dan zeggen dat er tijden van verkwikking, opluchting of verademing komen (zie Handelingen 3:19 grondtekst).
Het zijn de dagen van bloed, vuur en rook, maar tegelijk is het grote pinksterfeest gekomen, waarvan Petrus zegt:
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
Aan het einde van de tijden, zegt God, zal Ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten
(Handelingen 2:16-17).