Openbaring

Openbaring 3:4-6
Onze naam in het boek van het leven

Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden.
Zij zullen bij Me zijn in het wit gekleed
(NBG: zij zullen met Mij in witte kleren wandelen), want ze verdienen het.
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden.
Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.

Jullie hebben enkele namen ook in Sardes, die niet hebben bevlekt de klederen van hen.
En zij zullen wandelen met Mij in witte (kleren), omdat waard zij zijn (het).
De overwinnende deze zal gekleed worden in kleren witte; en in geen geval zal Ik uitwissen de naam van hem uit het boek van het leven en Ik zal belijden de naam van hem voor het aangezicht van de Vader van Mij en voor het aangezicht van de engelen van Hem.
De hebbende (een) oor hij moet luisteren naar wat de geest zegt aan de gemeenten.

Werken aan geestelijke statuur

Enkele mensen in de gemeente van Sardes hebben zich niet besmet door mee te doen met de meerderheid.
Ze zijn blijven leven en denken vanuit het koninkrijk van God en zij vergroten nog steeds dáár hun geestelijke rijkdom.
Zij weven aan hun witte kleren door het doen van rechtvaardige daden.
In hun leven proberen ze zo te leven en te denken als Jezus en ze doen ook wat Hij graag wil dat ze doen: mensen herstellen naar geest, ziel en lichaam.
Johannes 14:12:
Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, (NBG: de werken die Ik doe) en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.

Doordat ze satan op alle fronten overwinnen, kunnen ze vrij van negatieve invloeden toegroeien naar het niveau van Jezus Christus.
Niet in spanning en kramp, want Jezus zegt dat ze met Hem tijdens dit proces mogen ‘wandelen’.
Dit houdt in: leven en geloven in rust en ontspanning en doelgericht bezig zijn.
Hun witte kleren zijn een symbool van een zuiver leven en van daden die door de Heer geïnspireerd en ondersteund worden.

Loon naar werken

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven ‘loon naar werken’.
Wat we ook doen of niet doen: alles heeft iets tot gevolg.
Zo is het ook in geestelijk opzicht.
In de Bijbel staan hierover veel teksten, maar in het volgende vers vinden we beide aspecten bij elkaar:
Romeinen 6:23:
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Doen we dingen die hun inspiratie vinden in het rijk van de duisternis, dan is het resultaat het klimaat van dit rijk.
Als gevolg daarvan gaan we geestelijk dood, want in duisternis kan niets leven.
We staan dan niet meer in contact met God en we kunnen ons niet meer geestelijk ontwikkelen.

Maar wat Gód geeft is onze heiliging, dus ons totale herstel, met als resultaat voor altijd en eeuwig met Hem verbonden zijn in licht en liefde.
Zie ook Romeinen 6:22, waar gesproken wordt over het in dienst van God gekomen zijn, waar dus die ‘beloning’ aan verbonden is.

Burgers van Gods rijk

Als we zo leven wordt onze naam niet verwijderd uit het boek van het leven.
We kunnen zeggen: we blijven ingeschreven als burger van het koninkrijk van God.
Maar wie in religieus opzicht bewust ‘op de aarde woont’, heeft geen deel aan dat geestelijke rijk van God, dat vol is van zijn luister.
Want hij laat zich niet leiden door het woord en de geest van God, maar hij laat zich door de tegenpartij inspireren en wordt zo slachtoffer van de concentratie van demonen (zie 20:15).

Volmacht van Jezus hanteren

Om overwinnaar te worden zal de gelovige in de naam of in de autoriteit van Jezus Christus moeten geloven en deze volmacht ook hanteren.
Het gevolg ervan is dat Jezus zowel voor de Vader als de engelen ook van zo iemand getuigen zal als van één die bij Hem hoort.
Dit houdt concreet in dat er een onbeperkte stroom van liefde, wijsheid en kracht van de Vader en de Zoon uitgaat naar deze overwinnaar.
Want door te overwinnen wordt de duisternis opgeruimd en de weg vrijgemaakt voor het licht.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling en de toepassing van de gaven en de vrucht van Gods geest.
Zo kunnen ook de heilige engelen vrijuit hun beschermende en ondersteunende taak voor deze gelovige verrichten.

Om dit alles te kunnen begrijpen zijn geopende geestelijke oren en ogen nodig, een juiste gerichtheid, een diep verlangen en kennis van Gods uiteindelijke bedoeling met de mens.