Openbaring

Openbaring 3:7
De sleutel van de kennis

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:
Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen:

En aan de engel van de in Filadelfia gemeente schrijf deze (dingen) zegt de Heilige, de Waarachtige, de hebbende de sleutel van David, de openende en niemand sluit en Hij sluit en niemand opent.

Filadelfia, ‘broederliefde’, is een stad in het binnenland van Klein-Azië, die ligt aan de weg van Sardes naar Kolosse.
Hier bevindt zich een kleine, trouwe christengemeente die misschien van de zeven gemeenten het langst standgehouden heeft.
Daarom benadert zij het meest de volmaakte gemeente van de herstelperiode.
Evenals bij de gemeente in Smyrna vindt de Heer het niet nodig haar te corrigeren of bij te sturen, maar net als in Smyrna hebben ze ook hier te lijden onder vervolging en onderdrukking.

Mens naar Gods hart

In de eerste plaats stelt de Heer zich aan de gemeente voor zoals Hij werkelijk is.
Hij is de heilige, de volmaakte, de echte, die volledig afgezonderd is van kwaad en duisternis.
Jezus is, zoals de Vader:
alléén licht, alléén waarheid, alléén trouw, alléén heilig en geen enkele vlek of ook maar iets onzuivers wordt bij Hem gevonden.
Hij noemt zich ook de Waarachtige, de Echte.
Tijdens zijn leven op aarde zegt Hij: Ik ben de waarheid (zie Johannes 14:6).
Johannes zegt eerder over Hem: … het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam (zie Johannes 1:9).
Hij is de mens naar Gods hart, zoals God ook ons uiteindelijk stuk voor stuk voor ogen heeft.

Hij is in het bezit van de sleutel van David.
We zien hier in geestelijk opzicht de realisatie van de profetie in Jesaja 22:22:
Ik zal Hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen.
In Jesaja wordt hier aan Eljakim het beheer van de schatkamer van het huis van David toevertrouwd.

Geestelijk denken

In het nieuwe testament zien we drie keer dat Jezus sleutels bezit, maar dat de ‘godgeleerden’ van die tijd deze weggenomen hebben.
Een sleutel is het middel om een deur van het slot te doen en om daarna ergens naar binnen te kunnen gaan.
Jezus heeft de sleutel van het huis van David, een uitbeelding van het geestelijke koninkrijk van God.
Hij heeft kennis van en inzicht in alles wat dit koninkrijk betreft en daardoor kan Hij het aan ons uitleggen en het als geestelijke werkelijkheid voor ons openen.

Onder andere door de vergelijkingen die Jezus heeft verteld, krijgen ook wij inzicht in dit onzichtbare rijk van vrede, blijdschap, gerechtigheid en kracht.
En zo kunnen wij er ook binnengaan en zijn klimaat met de hiervoor genoemde kenmerken gaan ervaren.
We lezen in de evangeliën dat van het koninkrijk van de hemel wordt gezegd:
lijkt op, het is met het koninkrijk van de hemel als, het is als met … of zoals de NBG-vertaling aangeeft: is gelijk aan …
Door middel van natuurlijke symbolen legt Jezus ons uit hoe we ons de geestelijke wereld moeten voorstellen.

Dit verpakt Hij in vergelijkingen of gelijkenissen, maar van een aantal hiervan is helaas geen toelichting bewaard gebleven.
Maar de schrijver van het boekje ‘Het koninkrijk der hemelen’ heeft op een logische manier de mogelijke betekenissen van deze vergelijkingen uitgewerkt.
Dit naar analogie van de verklaringen van Jezus in de evangeliën en vanuit de kennis van het koninkrijk van de hemel die de apostelen ons overgedragen hebben.

Geestelijke schatten voor ons bestemd

Jezus verlangt ernaar de deur van de geestelijke schatkamer voor ons te openen.
We vinden hierin de schatten die Gods heilige geest aan ons geeft: zijn begaafdheden, zijn vrucht en uiteindelijk hierdoor onze volmaaktheid naar geest, ziel en lichaam.
Op de site Geest van God, die als bijlage is toegevoegd, vinden we hierop een gedetailleerde toelichting.

Jezus heeft ook de sleutels van de dood en van het rijk van de dood.
Hij kent het rijk van de duisternis tot in zijn diepste diepten, omdat Hij er geweest is na zijn lichamelijke dood.
En Hij geeft ons deze kennis door, want Hij laat ons in de Bijbel rechtstreeks en duidelijk zien wie onze tegenstanders zijn, namelijk satan en zijn demonen.
Zo geeft Jezus ons ook inzicht in de plannen van satan, in zijn manier van werken en het doel dat hij nastreeft.
1 Korintiërs 2:11:
We moeten er namelijk voor oppassen dat satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed.

Geestelijke sleutels hanteren

Hoe komt een mens in dat rijk van de dood?
Via de poorten ervan, die met name bestaan uit: zonde, ziekte, leugen, misleiding, verleiding en geweld.
Jezus wil deze poorten voor ons sluiten, want: Hij vergeeft onze zonden, geneest de zieken, Hij is en brengt de waarheid, Hij overwint op al zijn en onze vijanden en uiteindelijk op de dood.
En Hij doet dit samen met ons, zijn gemeente, zoals staat in Efeziërs 3:10 NBG (en in andere teksten met vergelijkbare strekking):
… opdat nu door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden …

De sleutels van het koninkrijk van de hemel bestaan dus uit de sleutel van het huis van David en de sleutels van de dood en het rijk van de dood.
Jezus opent het koninkrijk van God voor hen die de Vader Hem gegeven heeft, dit wil zeggen: die een nieuw leven gaan leiden (zich bekeren) en zijn offer van schuldvergeving en de beloofde heilige geest van God aannemen.
Zijn koninkrijk is niet toegankelijk voor hen die zijn evangelie verwerpen en voor mensen die via een andere weg de geestelijke wereld proberen binnen te dringen.

Veel mensen doen dit door het actief volgen van demonische religies, waardoor zij goden dienen die het niet zijn.
Galaten 4:8:
Toen jullie God nog niet kenden, waren jullie onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn.
Zij vallen in de handen van satan en zijn handlangers.
Jezus Christus, dus het in de mens zichtbaar geworden woord of plan van God, is de enige juiste en veilige wegwijzer naar en in de geestelijke dimensie.