Openbaring

Openbaring 6:15-17
Occulte hulp inroepen

Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen.
Ze riepen de bergen en de rotsen toe:
Val op ons neer!
Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam!
Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan?

En de koningen van de aarde en de groten en de rijken en de oversten en de machtigen en elke slaaf en elke vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen.
En zij zeggen tot de bergen en tot de rotsen: val op ons en verberg ons weg van (het) aangezicht van de Zittende op de troon en weg van de toorn van het Lam, omdat is gekomen de dag grote van de toorn van Het/Hem en wie kan blijven staan?

Jesaja 24:4-6 beschrijft duidelijk hoe het verwoestende werk van deze ontbindende demonen over de aarde gaat:
De aarde treurt en verwelkt,
de wereld verwelkt en kwijnt weg.
Ook de groten der aarde kwijnen weg.
De aarde is door haar bewoners ontheiligd:
zij hebben de voorschriften overtreden,
zijn aan de wetten voorbijgegaan
en hebben het eeuwig verbond verbroken.
Daarom verslindt een vloek de aarde
en moeten haar bewoners boeten
(of: worden door een gloed verteerd);
daarom wordt hun aantal zo klein
en blijven er nog weinig mensen over.

Ieder die deze chaos niet wil, raakt in paniek en zoekt een uitweg uit deze impasse.
De machthebbers en de leiders met hun trouwe volgelingen zien dat ze voor een verloren zaak vechten.

Hulp van demonen inroepen

In hun wanhoop zoeken ze daarom bescherming bij krachten die hoger en sterker zijn dan hun menselijke geest, zoals er staat:
ze proberen zich te verbergen in grotten en tussen de bergen.
Deze bergen en grotten zijn het beeld van de demonen (van zonde, misleiding en geweld) die zij vaak toch al dienen.
Hoeveel regeringsleiders maken nu al geen gebruik van horoscopen om de juiste beslissingen te kunnen nemen?
Het gaat zelfs zover dat zij hulp zoeken bij de vreemde afgoden van oosterse godsdiensten (bijvoorbeeld door yoga), die hun rust en evenwichtigheid voorspiegelen.

Vervuld wordt wat in Jesaja 3:6,7 staat:
Een man grijpt in het ouderlijk huis
zijn broer bij de arm en roept hem toe:
Jij hebt een mantel
(teken van gezag)
Wees jij onze leider
en ontferm je over deze chaos.

In de maatschappij zoeken mensen steun bij de hoogste instanties als (wereld-)regering en andere, nationale en internationale organisaties.
En wat het religieuze leven betreft bij synoden en concilies of een dwingend kerkelijk gezag.
Maar ook deze zijn onmachtig en antwoorden:
Maar dan zal die zich verweren:
Verwacht niet dat ik jullie wonden heel.
Ik heb in mijn huis geen voedsel, geen mantel.
Stel mij niet aan als leider van het volk.

Al deze mensen zijn zich bewust dat er iets bezig is zich te ontwikkelen, dat er ‘iets totaal nieuws’ op komst is wat zij niet kunnen tegenhouden.
Hun macht schiet in alles tekort, ze kunnen die niet meer laten gelden.
Jezus zegt in dit verband:
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen
(Lucas 21:25-26).

Er is sprake dat de toorn van God en het Lam gekomen is.
Dit wil zeggen dat dit de dag of de periode is dat de zwaarste en felste demonen door de mens ontketend worden en de aarde gaan overstromen als een grote overstroming (‘zondvloed’) van vuur.
Vuur is de aanduiding voor de hitte van de demonie.
Is het een wonder dat mensen die nog enige visie op het wereldgebeuren hebben, verschrikt raken en bang worden?
Ze zien dat de religieuze organisaties, staat en maatschappij volledig ontwricht worden en dat zij de druk van de invasie van deze demonen niet meer kunnen weerstaan.

Duidelijk wordt aangegeven dat God op de troon zit, maar dat het Lam in actie komt om te beginnen met de uitvoering van het eindoordeel, ook over de schijngemeente.
De Zoon schakelt daarvoor zijn eigen gemeente in:
Weten jullie dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? (zie 1 Korintiërs 6:2).

Tegenpolen van de zonen van God

Bij ‘toornig worden’ ‘verheft’ de geest van een mens zich en wordt hij actief.
Zo verheft zich hier de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat.
Zijn licht gaat in en door de toenemende duisternis steeds helderder schijnen in en door de gemeente van Jezus Christus.
Alles wat bij de duisternis hoort, probeert dan een goed heenkomen te vinden.
Er gaat zich dus een scheiding tussen mensen voltrekken.
Zo zegt Paulus in Romeinen 1:28 NBG met zoveel woorden dat de goddelozen in deze tijd in hun hartstocht volledig worden overgegeven aan onreinheid en aan een verwerpelijk denken.
Hun leven wordt dan volkomen wetteloos.
En bij de opening van het zesde zegel gaan zij zich dan samen met de wetteloze antichrist openbaren als zonen van het verderf of van de ondergang of vernietiging (zie 2 Tessalonicenzen 2:3).
In alles zijn ze hiermee de tegenpolen van de zonen van God.

Maar voor de gemeente van Jezus Christus is ook de grote verandering gekomen.
De sluizen van de hemel en de put van de afgrond worden geopend en de demonen stromen in grote horden over de aarde, de aardsgerichte religieuze mensheid.
Maar dan is ook de periode aangebroken dat God zijn geest uitgiet over alle mensen, uiteraard over hen die geloven:
Aan het einde der tijden, zegt God,
zal Ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren
(Handelingen 2:17-18).
Uitgieten van Gods geest houdt in: niet mondjesmaat, maar in grote overvloed!
Strómen van levend water! (zie ook 9:15-16).

Na de aankondiging van het naderende verderf zegt de Heer tegen de echte gelovigen:
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!
(Lucas 21:25-28).
Wolk is een beeld van de gemeente op haar ‘hoge plaats’, in de geestelijke wereld.

Waar staan we nu?

Hoe ver zijn we nu al in deze ontwikkeling?
Het gaat wel over dingen die ‘binnenkort moeten gebeuren’.
Openbaring 22:6:
Toen zei hij tegen mij: Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.
De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.

De eerste verschijnselen dateren al van bijna tweeduizend jaar geleden!
De ‘verstandige meisjes’ die de bruidegom tegemoet gaan in het holst van de nacht, hebben zich intussen voldoende inzicht en geloof eigengemaakt!

De Heer gaat zich zo één mogelijk maken met zijn gemeente door haar helemaal vol te laten stromen met zijn geest.
Hierdoor krijgt zij inzicht en kracht in de geestelijke wereld om te kunnen standhouden in de vloed van demonie die over de wereld komt.
Matteüs 24:30:
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Net als in de tijd van Noach zullen de mensen die niet in Gods waarschuwingen geloven, zich vol spijt op de borst slaan, als ze zien hoe de Heer vol macht en luister zichtbaar is geworden in zijn gemeente.
Dat wil zeggen: in elk van haar leden afzonderlijk.
In deze tijd bereikt de gemeente dan ook haar volmaaktheid!