Openbaring

Openbaring 9:15-16
Geen stromen van levend water

De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden.
Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden.

En werden losgemaakt de vier engelen de toebereid zijnde voor het uur en (de) dag en (de) maand en (het) jaar, opdat zij doden het derde (deel) van de mensen.
En het aantal legers van de/[het] ruiterij (was) twee tienduizendtallen van tienduizenden; en ik hoorde het aantal van hen.

Gods geest gedoofd

De Eufraat is het beeld van de geestelijke stromingen waaruit de grote afvallige schijngemeente drinkt, waaruit ze haar inspiratie en voeding haalt.
Zij drinkt niet van de stromen van levend water, want zij heeft de (werking van de) geest van God in haar gedoofd.
De vier engelen zijn heersers of grootmachten uit het rijk van de duisternis.
Het zijn religieuze demonen die bezig zijn binnen de muren van de schijngemeente een visie te infiltreren die niet het echte leven van en met God op het oog en tot gevolg heeft.
Zij brengen geen geloof in het herstel van de mens en zijn groei naar de geestelijke volwassenheid, maar zij zorgen ervoor:
dat in de laatste tijd sommigen (of: mensen) het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (zie 1 Timoteüs 4:1).

Bij de vijfde bazuin zijn door de macht en de kennis van het spiritisme de geesten uit de afgrond ontbonden.
Bij de zesde bazuin worden de demonen losgemaakt die alle eeuwen door al in de schijngemeente aanwezig zijn geweest (zie 1 Johannes 2:18,19), maar die nu het hele religieuze leven van de mensen gaan beheersen.
Wij zullen de tijd beleven (en het is nu al deels zichtbaar) dat de christen en de aanhangers van andere religies in de oecumene als broers en zussen met elkaar omgaan.
En dat de praktiserende homoseksueel voorganger of oudste is, de atheïst bisschop en de echtbreker predikant of evangelist.

Zoals Apollyon koning is over de geesten van de afgrond, zo zijn de vier bij de Eufraat ontboeide engelen ‘divisiegeneraals’ over een leger van honderden miljoenen demonen.
Veel mensen hebben in de afgelopen eeuwen geprobeerd de schijngemeente te zuiveren.
Maar als dit demonenleger zijn verwoestende werk heeft gedaan, blijkt de scheiding volledig te zijn.
Dan zien we duidelijk de wetmatigheid van het koninkrijk van de hemel werken:
Want wie heeft zal nog meer krijgen en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen (Matteüs 13:12).

Tijden zijn in Gods hand

Op een door God bepaald moment barst het geestelijke onheil los.
Het uur, de dag, de maand en het jaar zijn door God nauwkeurig vastgelegd, want eerst moet het volk van God verzegeld worden met zijn heilige geest.
Door de kracht en het inzicht van Gods geest kan dit geestelijke volk blijven staan in de vloedgolf van demonie die over de mensen komt.
De grote afval, die wij nu al wereldwijd zien gebeuren, grijpt dan als een nietsontziend vuur om zich heen.
Een derde deel van de mensen wordt gedood, dat wil zeggen: verliest ieder contact met God.
Ook hier wijst ‘een derde’ op het bijzonder grote aantal slachtoffers van visies, vreemde religies en ideologieën die ingaan tegen de zuivere en duidelijke uitspraak van God:
Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken …
In het laatste Bijbelboek wordt helder aangetoond wie de echte bewerkers van het kwaad zijn.

Dit vijandelijke leger is zo groot, dat het niet te tellen is en daarom staat er: ik hoorde hoeveel het er waren.
Wanneer zullen de ogen van hen die zeggen christen te zijn, opengaan, zodat ze zien dat er maar één strijd is, namelijk die tegen de demonen in de geestelijke wereld?
En dat ze kennis moeten hebben en steeds meer moeten krijgen van deze onzichtbare wereld?
En dat ze ook de liefde, de kracht en de wijsheid van Gods geest nodig hebben om in deze oorlog overwinnaar te zijn?