Openbaring

Openbaring 9:17-19
Toetsen van visies en leringen

Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel.
Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen.
Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart.
Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee richtten ze onheil aan.

En zo zag ik de paarden in het gezicht en de zittenden op hen, hebbende harnassen vuurrood en hyacintkleurige en zwavelkleurige; en de hoofden van de paarden (waren) als hoofden van leeuwen en uit de monden van hen gaat uit vuur en rook en zwavel.
Door de drie deze werd gedood het derde (deel) van de mensen, door het vuur en door de rook en door de zwavel, uitgaande van de monden van hen.
De want (vol)machten van hen in de mond van hen zijn de want staarten van hen, (zijn) gelijkend op slangen, hebbende hoofden en met hen richten zij schade aan.

Johannes ziet in zijn visioen een duivelse cavalerie.
Want een paard is, zoals gezegd, een symbool van een geestelijke kracht.
In Openbaring 6, bij het verbreken van het eerste zegel, wordt gesproken over de ruiter op het witte paard.
Dit betekent dat het woord van God gedragen wordt door de kracht van Gods geest.
Zo zien we ook de hemelse legermacht gekleed in zuiver wit linnen, Jezus Christus volgen op witte paarden (zie 19:14).

Zij zijn de zonen van God die gedragen worden door de kracht en de liefde van Gods heilige geest en die de witte kleren van de rechtvaardigheid dragen.
Ook is er de wapenrusting van God die de gelovigen moeten aantrekken in de oorlog tegen de duivelse legers.
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden
(Efeziërs 6:11 en 13).
Hieruit blijkt meer geloof dan uit de belijdenis: we blijven zondaar tot onze dood aan toe!

Plagen door duistere krachten

De andere ruiters die hier getekend worden, rijden op gedrochten van paarden, wat betekent dat ook zij geestelijke kracht ontwikkelen.
Deze geestelijke wezens worden door Johannes op basis van hun karakter geschetst.
Hun borstpantsers of harnassen moeten hen beschermen in het gevecht.
Zij vormen een pantser van de ongerechtigheid.
De leeuwenkoppen van de paarden laten hun verscheurende kracht zien.

Zij die op deze paarden rijden, zijn de demonen die de kracht en de macht van de duisternis op de schijngemeente richten.
Paard en ruiter vormen een eenheid en ze werken nauw samen.
De vuurrode, violetkleurige en zwavelgele harnassen die de ruiters dragen, komen overeen met het product dat uit de bek van de paarden komt: vuur en rook en zwavel.
De vuurrode kleur is die van het vuur, de kleur van het demonische en van de hel.
De violet- of hyacintkleurige blauwe rook tekent de fatale gevolgen van de bedrieglijke visies en leerstellingen: verstikkend, ondoordringbaar en alle leven dodend.
De zwavel wijst op de ongerechtigheid, de voedingsbodem van de demonen, zoals de rechtvaardigheid het leven van het volk van God kenmerkt.

Deze plagen komen uit hun mond of bek.
Dat wil zeggen dat zij door geïnspireerde gedachten en visies van demonen veroorzaakt worden.
De dood die daarvan het gevolg is, is dan ook een geestelijke dood.
Wat uit de bek van de duistere machten komt, is woord en geest.
Zo staat in 2 Tessalonicenzen 2:8:
… en dan zal de Heer Jezus hem (de wetteloze mens) doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.
Ook daar wordt op woord en geest (van God) gewezen die de tegenstander alle energie en inspiratie zullen ontnemen en hem uiteindelijk zullen elimineren.
Maar door de grote kracht van de religieuze demonen zullen miljoenen mensen door bedrieglijke visies misleid worden en hierdoor geestelijk sterven.
Zij kunnen geen contact meer krijgen en onderhouden met God.

Onderzoek de geesten

God adviseert ons dringend om de geesten te onderzoeken of deze van God komen, want er zijn veel schijn- of leugenprofeten in de wereld verschenen (zie 1 Johannes 4:1).
De demonen dringen dus in de (gedachten van de) mensen en zo worden dezen leugenprofeten die door hen geïnspireerd worden.
De rook wijst op het heersen van de duisternis in het verstand van de mensen.
Efeziërs 4:18:
In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben.
Door hun leugens verleiden de demonen de mensen en het eindresultaat is dat dezen geestelijk vergiftigd worden door staarten die op slangen lijken.
Het venijn zit hier letterlijk in de staart.
Denken we alles behoorlijk op een rij te hebben in religieus opzicht, komen we uiteindelijk toch nog bedrogen uit!
Denken we de ware kerk te vormen, zijn we volkomen misleid!

Hoe dit te voorkómen?
We worden niet beschadigd door het religieuze vergif als we in aanraking komen met en beschermd worden door de herstellende en opbouwende kracht van Jezus Christus.
Maar wie daarin niet gelooft, wordt door de duistere geesten naar geest en ziel nog meer toegetakeld dan hij misschien al is!
De slachtoffers worden door deze machten zo bezeten dat zij niet meer willen of kunnen geloven in het vrijmakende evangelie van Jezus Christus.

Maar gelukkig zijn zij die goed en kwaad hebben leren onderscheiden in hun leven.
Dit is mogelijk doordat ze inzicht hebben gekregen in het evangelie van het koninkrijk van God.
Dit gaat niet vanzelf, maar dit vereist een serieus bezig zijn met en zoeken naar de realisering van het plan van God in hun leven.
Door de doop in en de vervulling met de geest van God krijgen zij de kracht en de wijsheid om de leugens van satan te onderscheiden en zich ervan te distantiëren.