Geest van God

12. Informatie

Informatie over de gaven van Gods geest

In dit afsluitende hoofdstuk vind je iets meer over het nieuwtestamentische Grieks dat in verband met het onderwerp van deze studie gebruikt is.
Dit is bedoeld als een handreiking om te komen tot een dieper begrijpen van de rijkdom van God voor ons.
Enkele woorden zijn bij het behandelen van het onderwerp nadrukkelijk naar voren gekomen; deze worden hierna herhaald, met toevoeging van extra informatie.