Erfzonde

7. Teksten uit het oude testament over erfzonde

Genesis 5:3

We zullen nu nog een aantal teksten bespreken die (zo op het oog zouden kunnen) worden gebruikt om de leer van de erfzonde te ondersteunen.

Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was.
Hij noemde hem Set.

Men concludeert uit deze tekst dat Set "naar het gans verdorven beeld van Adam is geschapen, waardoor nu alle mensen die op natuurlijke wijze ‘uit Adam’ geboren worden, zondig, ellendig en aan de dood onderworpen zijn" (zie ook Romeinen 5:12).

In de ‘Transcriptievertaling en -verklaring’ staat:
De (oer)mens leefde 130 jaar, toen verwekte hij een kind, in overeenstemming met hem, zoals zijn beeld.
De opmerking wordt gemaakt: ‘hem’ kan zowel op God slaan als op de (oer)mens.
Wanneer de mens niet naar Gods beeld geschapen is, kan hij nooit meer beantwoorden aan zijn oorspronkelijke doel, namelijk dat hij gelijk zal zijn aan Jezus Christus als Hij zal verschijnen (zie 1 Johannes 3:2).

We zien hoe satan de erfzondeleer gebruikt om te beletten dat de mens ooit als overwinnaar op de troon van God zal zitten.
Als de mens echt helemaal verdorven is, hoe kan dan in de Bijbel gesproken worden over een voortdurende strijd tussen hem en de demonen?
Want al in Genesis 3:15 zegt God tegen satan:
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.