Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Toets alles

Er is in de loop van de eeuwen heel wat fout gelopen rondom de uitingen van Gods geest.
Dit valt niet te ontkennen, maar zeker wel te onderkennen.
Maar … we kunnen ervan leren!
God heeft voor de ontplooiing van zijn gemeente werkelijk alle ‘middelen’ verstrekt die nodig zijn.
Daar kan het dus niet aan liggen.
Maar er is te weinig ‘beproefd’, onderzocht of alles wat de gemeente is binnengekomen aan visies, leringen en uitingen wel echt van God is.
Zo heeft de duivel kans gezien veel foute (valse of schijn-) en afschuwelijke leringen te laten binnensluipen.
De gruwelijkheden die als gevolg hiervan en in verband hiermee door zich christen noemende mensen zijn gepleegd, zijn nauwelijks te beschrijven.
Wie de geschiedenislessen op school ook maar enigszins gevolgd heeft, heeft hiervan meestal nog maar een klein deel meegekregen.
Zonder meer: demonisch!
(In het boek Openbaring wordt de ontsporing van de schijngemeente beschreven, maar ook de uiteindelijke overwinning door de gemeente van Jezus Christus).

Daarom geldt ook vooral bij geestelijke zaken: toets alles en beproef de (uitingen van de) menselijke geesten of zij uit God zijn.
Doof Gods geest niet uit omdat je misschien bang bent de controle te verliezen en veracht de profetieën niet omdat er misschien tussen zitten die niet uitkomen.
Maar toets alles, bijvoorbeeld door de gave van onderscheiding van geesten (zie verderop) en behoud het goede dat immers alleen maar van God kan komen.
1 Tessalonicenzen 5:19-21 zegt:
Doof de geest niet uit
en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
Onderzoek alles, behoud het goede.

‘Toets of onderzoek alles’ staat er.
Elke profetische uiting en openbaring zullen we dus aan Gods woord moeten toetsen.
Toetsen betekent: onderzoeken, op de proef stellen, als beproefd erkennen, geschikt achten en passend binnen het plan van God.

Hoe toetsen we?
Er zijn in elk geval een aantal maatstaven:

 1. het woord van God.
  Dit betekent niet dat de inhoud van een profetie op zich in de Bijbel terug te vinden moet zijn.
  Dan zou deze uiting geen wezenlijke betekenis hebben.
  Ga de Bijbel erop na of een profetie niet in strijd is met het plan van God; hierover is elders in deze studie al meer gezegd.

 2. de geest van God in ons eigen hart.
  De geest van God, die in jou woont, onderzoekt de diepten of diepste gedachten van God; je gaat in het leren kennen van God werkelijk ‘tot op de bodem’, eerbiedig gesproken.
  Gods heilige geest in ons zal instemmen of waarschuwen, dit alleen als we een continue en diepe gemeenschap met de Heer hebben.
  Dit kan met name door het ‘regelmatig’ bidden in geestelijke talen.

 3. de persoon die de profetie uitspreekt.
  Bekijk ook wie een profetie uitspreekt.
  Leeft deze broer of zuster ‘heilig voor de Heer’ of neemt hij of zij het niet zo nauw en/of heeft hij of zij opvallend vreemde ideeën, met name over geloofszaken?
  Is de profeet een bekend iemand, is hij of zij positief lid van de gemeente of is het een ‘wazig’ type dat overal profeteert, zonder ooit gecorrigeerd te (willen) worden?
  Let daar goed op!
  Zo zullen we als gemeente waakzaam kunnen zijn tegen misleiding.

Een bijzonder mooie uitspraak over profetie lezen we in Openbaring 19:10:
Want getuigen van van Jezus is de geest van de profetie.
Deze tekst kan op verschillende manieren worden uitgelegd.
Maar duidelijk is, dat wat Jezus heeft gebracht, het evangelie van het koninkrijk van de hemelen, met wonderen krachten en tekenen, mogelijk is gemaakt door dezelfde geest die óns inspireert om te profeteren.

Johannes schrijft in zijn evangelie (16:14) dat de heilige geest Jezus zal verheerlijken.
Jezus voldoet als eerste mens van de schepping in alle opzichten aan het voornemen van God als Hij zegt:
Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.
Dit te bereiken is alleen mogelijk door de inwoning van de heilige geest in (de mens) Jezus, waardoor Hij heeft kunnen laten zien wie God werkelijk is.
Door wie Hij de wonderen en tekenen heeft kunnen doen, bij het brengen van het verheugende nieuws over het koninkrijk van God.
Zo wordt ook deze uiting van Gods geest een van de heerlijke en opbouwende manifestaties van de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus, temidden van zijn gemeente!