Geest van God

6. Kracht-uitingen

Gaven van genezingen

Dit is de tweede in de groep van de kracht-uitingen.
Rondom deze uitingen is vaak nogal wat onbegrip.
Het is daarom misschien goed meteen te zeggen dat deze gaven een uiting zijn van de heilige geest van God.
Het zijn dynamische of krachtige werkingen tot genezing van het lichaam en/of van de innerlijke mens.
Voor deze uitingen van Gods geest wordt een bijzonder woord gebruikt: genadegaven – charismata.
Dit woord geeft een goed beeld van de werking van deze uitingen.
Let ook eens op het dubbele meervoud dat gebruikt wordt: genadegaven van genezingen.
Hier is geen vergissing in het spel, zie maar wat er staat in:
1 Korintiërs 12:9 … aan de een geloof door dezelfde geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene geest;
1 Korintiërs 12:28 … daarna gaven van genezing
1 Korintiërs 12:30 Hebben soms allen gaven van genezing
In de grondtekst staat in al deze teksten: charismata (genadegaven) iamatōn (van genezingen).

Het is in elk geval heel duidelijk dat God een overvloed aan genade(gaven) gewild heeft om genezingen te bewerken.
God beperkt genezing niet tot een uitzonderingsgeval waarbij mensen soms denken dat er misschien van enige willekeur sprake is.
"Waarom genezen niet allen …?"
God wil een rijke, overvloedige uitdeling van zijn goedheid en liefde voor de zieke en gebonden mens.
God is (enkel) goed!
God is rijk aan barmhartigheid en ontferming.
God heeft niet alleen lief, maar geeft ook de middelen (gaven) om deze liefde om te zetten in herstellende kracht!

Ook bij deze uitingen vinden we geen verdere instructies.
Het zijn werkingen van God uit – waarnaar wij verlangen, waarnaar wij streven – zodat de Heer kan werken.
Door ons heen.

Genadegaven van genezingen:

Dit is niet een medische bekwaamheid of begaafdheid, wat op zich duidelijk een heel goede natuurlijke zaak is.
Hierin is men bezig langs puur natuurlijke weg de natuurlijke wetten, wetmatigheden, te hervinden en toe te passen.
Hierbij geholpen door andere takken van wetenschap, kunnen allerlei medicijnen gevonden worden die toegepast worden om afbraak van lichaam en geest tegen te gaan en om scheppingswetten (natuurwetten) te activeren en te stimuleren.
Alom is er, terecht, veel waardering voor de medische wetenschap!

Dit is niet: een gave die iemand bezit.
We kunnen er dus niet, als het ons zo uitkomt, over beschikken, we zijn dus niet zelf ‘bekwaam’ om te genezen.

Dit is niet: zalving met olie.
Dit is een beeld van de kracht van de heilige geest in de gemeente.
Deze zalving wordt toegepast bij een zieke thuis, die niet meer de samenkomsten kan bezoeken en daarom de oudsten van de gemeente vraagt bij hem thuis te komen en met hem te bidden voor genezing.

Dit is niet: een paranormale begaafdheid, zoals magnetisme en allerlei andere occulte geneeswijzen.
Verre van dat!
Deze werkingen zijn van satan.

Genadegaven van genezingen:

Dit is wel: een bovennatuurlijke uiting van de heilige geest van God, waardoor Hij ons deel geeft aan zijn Goddelijke kracht om psychische en/of somatische zieken te genezen.
Mensen die door satan zijn overweldigd in hun geest en/of hun lichaam.

Dit is wel: een direct werkende genezende kracht van God.

Dit is wel: een wonder-ingrijpen van God in de kern van het lichaam en/of de geest.

Zoals al aangegeven, is het Griekse woord dat gebruikt wordt voor genadegaven: charismata (meervoud).
Een charisma is een speciale schenking, een gave tot het verwerkelijken van een bepaald doel.
Als het doel, in dit geval de genezing, bereikt is, houdt de gave, de schenking op.
Er zijn dus geen mensen, die permanent ‘genezer’ zijn.
Wel komt het voor dat bij iemand de gave van genezing meer werkt dan bij iemand anders; hij heeft hier klaarblijkelijk dan ook meer naar ‘gestreefd’, zich er meer op gericht.

Iedereen kan profeteren, maar bij de één werkt de gave meer dan bij de ander; dezen worden profeten genoemd.
Zo zijn er mensen die vaker de gave van geloof hebben dan een ander; zij worden geen ‘gelovigen’ genoemd.
Iedereen kan in geestelijke talen spreken, maar sommigen doen dit méér.
Paulus bijvoorbeeld, zegt dat van zichzelf, maar zij heten geen ‘talensprekers’.
Er zijn geen genezers, geen permanente profeten, geen talensprekers, geen uitleggers.
Wel zijn er mensen door wie deze gaven (soms: veel) méér werken dan door anderen.
Zij hebben er meer naar gestreefd, staan er meer open voor, zijn er meer mee bezig.
Zo heeft een ieder ‘iets’ tot opbouw van de gemeente!
1 Korintiërs 14:1:
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie!

Medische wetenschap

Genezing langs natuurlijke weg vindt onder andere plaats door inschakeling van artsen.
Dit is vanzelfsprekend niet het ‘charisma van genezing’ zoals de Bijbel dat bedoelt.
Wel is de medische wetenschap een goed product van menselijke inzet, onderzoek en meerdere wetenschappen, in natuurlijk opzicht.
Niet altijd heeft deze wetenschap echter een afdoende oplossing voor alle soorten en vormen van ziekten en handicaps.
Ondanks dat dragen medici en de ondersteunende beroepen geweldig bij aan het welzijn van mensen.
Of zij daarbij misschien met Gods geest vervulde christenen zijn, maakt hun beroep niet tot een Goddelijke bediening.
Hun inzet wordt alom zeer gewaardeerd, er is veel erkenning voor de grote waarde die deze wetenschap heeft voor de toename van de kwaliteit van het menselijk bestaan.
Het is ook voor een geestvervulde christen absoluut niet verkeerd of af te keuren om, waar nodig, gebruik te maken van de medische wetenschap.
Onze geestelijke ontwikkeling en het peil van ons geloof zijn in veel gevallen immers nog niet zover dat wij de geestelijke oplossing, die God ons aanbiedt, altijd kunnen ‘grijpen’.

We zitten in de ontwikkelingsfase van het bereiken van de geestelijke volwassenheid.
Efeziërs 4:13:
… totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Wat een prachtig perspectief om na te streven!

Occulte ‘genezing’

Satan kan de mogelijkheden tot herstel, die God geeft, min of meer nabootsen.
Hij maakt daarbij gebruik van bovennatuurlijke krachten van de duistere kant om wonderen van ‘genezing’ te laten plaatsvinden.
Allerlei occulte genezingen langs paranormale weg zijn daarvan een voorbeeld.
Nadrukkelijk moet hier gesteld worden dat occulte genezing een zeer gevaarlijke weg is, zowel voor kinderen van God als voor ongelovigen.
Langs deze schijnbare weg van genezing ziet satan kans zijn greep op de mens te vestigen en te verstevigen.
De dief (satan) komt immers niets anders doen dan roven, slachten en vernietigen.
Magnetisme, kwakzalverij en paranormale behandelingen (via foto, urine, voorwerpen, relikwieën, yoga, mindfulness, amuletten, hypnose, enzovoort) brengen mensen in de ban van de duisternis.

Na kortere of langere tijd zullen zij helaas de gevolgen ervan ondervinden (zie verder het hoofdstuk ‘Alternatieve geest’).