Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Titus

Titus 2:11

Gods genade is openbaar geworden tot redding (herstel) van alle mensen.

Het herstel is bedoeld voor alle mensen van alle tijden en plaatsen.
Jezus liet zien wat het plan van God inhoudt voor een ieder die wil.
De wet en de profeten, de schaduw, gingen tot Jezus, de genade en de waarheid (de liefde en de werkelijkheid) werden door Jezus gebracht en gelden vanaf die tijd.
De waarheid is in plaats van de schaduw gekomen; laten we die laatste dan ook loslaten!

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede (goede werken) te doen.

Jezus zoekt niet een aards volk, maar een volk dat geestelijk besneden is, vrij van alle ongerechtigheid, zuiver van denken en doen!
Hij zoekt een geestelijk volk, stralend zonder vlek of rimpel, dat zich er volledig op richt om de daden te doen die Hijzelf deed.
Een volk waarvan de leden in zijn naam of gezag demonen uitdrijven, in geestelijke talen bidden, de liefde najagen en zo aan Hem gelijkvormig worden.
Dat vereist een grondig kennen van Gods wil en woord en zich hieraan volledig (‘volijverig’) wijden.
Dit vinden we niet bij ‘gans Israël’, maar alleen bij een kleine groep (een overschot), dit vinden we ook niet bij het merendeel van de christenen of die zo heten, alleen bij een ‘rest’ daarvan.

Titus 3:7

Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan (zijn we erfgenamen van) het eeuwige leven waarop we hopen.

Wíj zijn de erfgenamen van God, niet van het aardse beloofde land, maar van de verwachting van het eeuwige leven.
Wij zijn allen rechtvaardigen geworden door het offer van Jezus; dit geldt voor alle mensen die hierop ingaan.
Wij erven de hemelse rijkdom die God gratis aan iedereen ter beschikking stelt, die hiernaar verlangt.
Wij erven het hemelse beloofde land, het koninkrijk van God, dat bestaat uit eeuwige gerechtigheid, vrede en vreugde door de geest van God.
Dit is bestemd voor iedereen die dit wil: Chinees, Zuid-Afrikaan, Duitser, Israëliër, Koreaan, voor allen is de allesomvattende rijkdom van God beschikbaar: het gelijkvormig worden aan Christus Jezus.