Doop

4. Doop als beeld van opnieuw geboren worden

Opnieuw geboren worden

Voordat de mens tot inkeer komt, zich bekeert, wordt zijn levensweg gekenmerkt door onwetendheid over het plan van God en leeft hij zonder God, verloren door zijn schuld en zonden.
Deze mens heeft satan als vader, dat wil zeggen: deze inspireert in meerdere of mindere mate zijn denkwereld, zonder dat hij zich hiervan altijd bewust hoeft te zijn.

Wanneer de mens deze oude weg, die hem niet leidt naar herstel van zijn geest, ziel en lichaam, verlaat en zijn geloof op God richt, antwoordt Deze door hem nieuw leven te geven.
Uit het contact met God die geest is, wordt door het woord van God de nieuwe mens geboren.

Door dit geboorteproces krijgt de mens inzicht in de geestelijke werkelijkheid en ook deel aan het koninkrijk van God.
Hij wordt ingeschreven als burger in dit koninkrijk, in het nieuwe, geestelijke of hemelse Jeruzalem.
Alleen vanuit deze positie, als zoon van God, kan een volledige overwinning behaald worden op het rijk van de duisternis.
Dit openbaart zich in de oude mens door zonde, ziekte, misleiding en tenslotte de (geestelijke en/of natuurlijke) dood.
De herboren mens heeft niet een strijd op aarde, zoals de gelovigen in het oude verbond, maar een strijd in de geestelijke wereld (zie Efeziërs 6:12).

De opnieuw geboren mens heeft wat betreft zijn innerlijke wezen de onzichtbare God als Vader.
Hij is nu geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord (zie 1 Petrus 1:23).
Dit onvergankelijke of geestelijke zaad dat uit de Vader komt, is het woord van God.
Door deze uitgesproken gedachte van God wordt het geloof van de mens op God gericht, want het geloof is door het horen van dit woord (zie Romeinen 10:17).

Bij het opnieuw geboren worden wordt de menselijke geest, die door zonde en schuld gevangen gehouden wordt in de dood (want: gescheiden van God), vrij en levend.
Het woord van God heeft de schuld van de mens weggenomen en daarom hoeft deze niet langer in de duisternis te blijven.
Hij gelooft, zoals het woord aangeeft, in de vergeving van zijn zonden door het offer van Jezus en hij wordt dan als een rechtvaardige overgeplaatst in het koninkrijk van God.
De mens heeft dan een vernieuwde geest, dat wil zeggen: hij is in het vervolg vervuld met en gericht op de gedachte(n)(wereld) van God; en hij heeft nu een zuiver geweten.

God had ook mensen kunnen formeren die met elkaar een nieuwe schepping zouden vormen.
Hij doet dit niet, maar Hij creëert uit de eerste schepping de nieuwe.
Daarom zegt Jezus tegen Nikodemus:
Waarachtig, Ik verzeker jullie: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, als hij niet geboren wordt uit water en geest (Johannes 3:5).

Het beeld van het woord van God is het water.
Nikodemus die de Schriften moet kennen, kan dit weten uit Jesaja 55: 10 en 11, waar het woord van God vergeleken wordt met de regen en de sneeuw die uit de hemel neerdalen.
Jezus zelf zegt tegen zijn leerlingen:
Jullie zijn al rein door alles (het woord) wat Ik tegen jullie gezegd heb (Johannes 15:3).
Hun innerlijke mens is dus gewassen en schoon.
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 6:11 aan voormalige zondaars: Jullie zijn gereinigd.
Dit is gebeurd doordat zij geloven in wat de apostel hun vertelt.
Zo krijgen ze een zuivere denkwereld en ook een zuiver geweten.

In Titus 3:5 is sprake van het bad van de wedergeboorte en in Hebreeën 10:22 lezen we over ons lichaam dat gewassen is met zuiver water.
De waterdoop beeldt dit geestelijke ‘schoonmaakproces’ duidelijk uit.

Het opnieuw geboren worden is een innerlijke vernieuwing van denken door het levende woord van God.
Ons denken dat eerst verbonden was met zonde, leugen, wetteloosheid en dood, is nu schoon-gemaakt.
Het is nu verbonden met het leven, de rechtvaardigheid en de waarheid van het woord van God, dus met het denken van God zelf.

De laatste Adam, het mensgeworden woord, is een levendmakende geest.

In deze tekst uit 1 Korintiërs 15:45 zien we duidelijk dat het woord van God de menselijke geest vernieuwt of levend maakt.
Het is deze menselijke geest die door de kracht van het woord van God en zijn reinigende werking wordt herboren en nu het koninkrijk van God kan binnengaan.

De uitdrukking uit geest geboren staat tegenover uit vlees geboren, waarbij de geestelijke wereld tegenover de natuurlijke wereld geplaatst wordt en het geestelijke denken tegenover het aardse.

Dit laatste houdt zich alleen maar bezig met wat zintuiglijk waarneembaar is.
Het natuurlijke leven ligt onder beïnvloeding van de beheerser van deze wereld (satan) aan wie de opnieuw geboren mens nu wordt onttrokken.
Want de apostel Paulus schrijft:
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon … (Kolossenzen 1:13).

De uitdrukking opnieuw geboren (wedergeboren), kan ook vertaald worden door van boven geboren.

We vinden deze uitdrukking van boven bijvoorbeeld in Johannes 3:31 en 19:11:
Die van boven komt, staat boven allen en
De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven.
Het woord ‘boven’ wijst op de onzichtbare, geestelijke wereld, namelijk die van het koninkrijk van God.

Van boven geboren betekent dus een geboorte, een binnengaan in de geestelijke wereld, een geestelijk gaan denken, een rekening gaan houden met een andere dimensie.
Door deze geboorte zien we de dingen van het koninkrijk van God met geestelijke ogen.
We begrijpen dan hoe dit werkt, we krijgen inzicht in de mogelijkheden van Gods heilige geest en we worden innerlijk vernieuwd door zijn onpeilbare liefde, wijsheid en kracht.