Geest van God

5. Openbaringsuitingen

Woord van wijsheid

Dit is dus een openbaringsuiting.
God openbaart in en aan ons en wij krijgen deze openbaring tot welzijn en nut van iedereen.
Ook in het oude verbond vinden we deze werking van de geest van God.

Het woord van wijsheid:
Het is niet: enige vorm van aardse wijsheid.
Deze wijsheid is volgens Jakobus van beneden, ongeestelijk en kan zelfs duivels zijn (zie Jakobus 3:15)!
Elke wijsheid van ‘onder de zon’, hoe verheffend en verheven ze ook lijkt of is, is niet in staat ons inzicht te geven in de geestelijke wereld.
Ja, vaak omdat ze met hoogmoed gepaard gaat, voert ze naar de ondergang!

Het is niet: geestelijk inzicht in het woord van God, dat al geopenbaard is.

Het is wel: een bovennatuurlijke uiting van de heilige geest van God, waardoor Hij ons laat weten het hoe, het wanneer en het waarom van God.

Het is wel: een bekendmaking door God van zijn wil, zijn weg en zijn tijd op het moment dat je die kennis nodig hebt.

Het is wel: een openbaring van God aan mij om op de juiste tijd en plaats de door zijn geest verkregen kennis te kunnen toepassen.

TOT WELZIJN

1 Korintiërs 12:7 NBG zegt:
Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen.
De NBV vertaalt:
In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
De verscheidenheid aan gaven, bedieningen en werkingen dient een Goddelijk doel, namelijk dat iedere gelovige bijdraagt aan de opbouw van de gemeente (zie ook 1 Korintiërs 14:26).
Het ‘aan ieder (afzonderlijk)’ staat met nadruk vooraan in de zin.
De uitdrukking ‘de openbaring van de geest’ moeten we, gelet op de nu volgende opsomming van gaven, zien als ‘een bepaalde manier waarop Gods geest zich openbaart of manifesteert’, dat wil zeggen een bepaalde uitingswijze van zijn geest.

Deze uitdrukking wijst dus terug naar de geestelijke gaven/uitingen in vers 1.
Aan iedere gelovige, vervuld met Gods heilige geest, worden door deze geest een of meer gaven gegeven.
Deze gaven zijn ‘gericht op het nuttige, datgene wat bijdraagt’ (zie ook 1 Korintiërs 6:12 en 10:23).
Ze hebben de bedoeling om het geloofsleven van anderen te versterken en de gelovigen te laten toegroeien naar de gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
Dit is het bereiken van zijn geestelijke niveau of statuur!

Advies voor elke situatie

God wil ons dus al deze gaven geven voor welzijn, nut en opbouw.
God is zuiver en goed en Hij wil dat we in deze wereld leven met Hem en overwinnen op de (machten van de) duisternis, de demonen.
Hij wil graag dat wij als geestelijke mensen, als zonen van God openbaar worden, die in alles gelijkvormig zijn geworden aan Jezus Christus.
Romeinen 8:29 zegt:
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zussen.

God wil dat we toegerust zijn voor de opdrachten die Hij ons geeft en gegeven heeft, ook via Jezus.
In mijn naam zullen de gelovigen …!
Door middel van de gemeente zullen tenslotte de duistere machten in de geestelijke wereld moeten weten waaruit de veelkleurige wijsheid van God bestaat.
Dit in tegenstelling tot de inktzwarte duisternis waarin zij zelf verkeren, omdat ze zich van het Licht hebben afgewend.
Gods geest stelt ons daartoe in staat en doordat God zo in je woont, is Hij altijd ‘paraat’ – Hij zal tot in eeuwigheid bij je zijn!

Al ben je in de druk – je bent niet in het nauw.
Om raad verlegen – niet radeloos.
Vervolgd – niet verlaten.
Op de aarde geworpen – niet verloren (zie 2 Korintiërs 4:8 en 9).
De geest van God geeft ons per situatie, waar en waarin Hij het nodig vindt, een woord van wijsheid.
Meestal zullen we in de praktijk merken dat het woord van wijsheid en het woord van kennis als een soort ‘tweeling’ functioneren.