Geestelijk denken

8. Leerling van het koninkrijk

Het evangelie ván Jezus

Jezus zegt tegen zijn leerlingen:
Zo lijkt (grondtekst: is) iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt (Matteüs 13:52).

Het evangelie ‘over’ Jezus is als de onmisbare melk die jonge kinderen te drinken krijgen.
Maar het is geen stevig voedsel genoeg om gelovigen tot de geestelijke volwassenheid te laten opgroeien, tot volmaakte mensen.
Daarvoor is het evangelie ‘van’ Jezus Christus nodig, van het goede nieuws dat Hijzelf op aarde bekendgemaakt heeft.
Hebreeën 5:14:
Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Het evangelie van Marcus begint met de woorden: Het begin van het evangelie ‘van’ Jezus Christus, Zoon van God.
De Heer brengt van stad tot stad en van dorp tot dorp speciaal nieuws, namelijk over het koninkrijk van de hemel.
En als bewijs dat dit nieuws klopt, combineert Jezus het met tekenen en wonderen van herstel.
Matteüs 4:23:
Hij trok rond in heel Galilea en gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Dit is het evangelie ‘van’ Jezus Christus!
Hij brengt niet in de eerste plaats een evangelie over zichzelf, maar Hij openbaart de tot die tijd verborgen gebleven dingen van het onzichtbare koninkrijk van de hemel.
Hijzelf leeft in en vanuit dat geestelijke rijk en dit laat Hij ook zien in alle aspecten van zijn leven.
Ook onderwijst Hij niet alleen, maar brengt Hij in woord en daad het evangelie dat ons de luister van de Christus laat zien.
Dit is de volmaakte mens, zoals God de Schepper vanaf het begin heeft bedoeld:
… van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is (zie 2 Korintiërs 4:4).

Zijn boodschap is totaal nieuw.
Hij verklaart ons hierdoor het wezen van de Vader, want niemand heeft ooit God gezien.
Maar Jezus leert ons de Vader, die in de geestelijke wereld is, echt kennen zoals Hij is en niet zoals mensen meestal over Hem denken.
Jezus is de eerste van de nieuwe schepping, dus de eerste geestelijke mens die de gedachten of het woord van God aan ons bekendmaakt.

Hij laat ons zien dat er een onzichtbare wereld is met engelen die door God zijn geschapen om de mens die zich op Hem richt, te dienen en te beschermen.
Hij ontmaskert ook satan en zijn demonen, omdat zij tegen het plan van God met de mens ingaan.
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:15 NBG).
Hij trekt hen uit de verborgen geestelijke wereld, waar ze ongezien de oorzaak zijn van de ellende van de mensheid van alle tijden en plaatsen.
Zij zijn, direct of indirect, de verwekkers van elke vorm van wetteloosheid in geest, ziel en lichaam van de mens.

Hij opent een totaal nieuwe wereld voor iedereen die begrijpt wat Hij hierover vertelt.
Hij geeft zijn volgelingen de (vol)macht om te heersen in deze geestelijke wereld.
Hij laat zien dat niet de mens de oorzaak van het kwaad is, maar satan met zijn trawanten.

Hij leert ons zijn methode kennen om van de demonen bevrijd te worden.
Lucas 1:73-75:
… dat wij, ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.
Marcus 16:17:
… in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven …
Het oude verbond functioneert in de zichtbare (religieuze) wereld en is ‘slechts’ een voorafschaduwing van de ontwikkelingen in het plan van God die in de toekomst nog gaan plaatsvinden.
Maar door dit op het zichtbare gerichte oude verbond is het niet mogelijk om gelovigen te laten uitgroeien tot volmaakte geestelijke mensen.
Maar Jezus maakt van zijn volgelingen mensen met een ‘hemelse roeping’, zodat zij wél naar de volmaaktheid kunnen streven.
Daarom, heilige broers en zussen, deelgenoten van de hemelse roeping, richt jullie oog op de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus, … (Hebreeën 3:1 NBG).

Gods oneindig liefdevolle nabijheid

Jezus onthult ons het plan van God met de mens, dat altijd door onkunde en dwalingen verborgen is geweest, als een geheim.
Gods plan is dat de mens vanuit het rijk van de duisternis overgeplaatst wordt naar het rijk van God, het rijk van het licht.
Dat hij wordt overgezet vanuit de duistere macht van satan naar de oneindig liefdevolle nabijheid van God, zijn Vader.
Hij mag daar dan als een geestelijk mens leven, ondersteund door de geest van God die in hem is komen wonen en daarnaast beschermd door de heilige engelen.
Door het aanvaarden van het evangelie ván Jezus Christus kunnen wij al deze beloften van God in ons leven realiseren.
Dit betekent niet ‘alleen maar’ behouden worden, hoe wezenlijk belangrijk dit ook is, maar ook en vooral het gelijkvormig worden aan Jezus Christus.
Zoals wij Hem vanuit de Bijbel kunnen leren kennen.