Openbaring

Openbaring 3:12-13
Een zuil in Gods geestelijke tempel

Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God.
Daar zal hij voor altijd blijven staan.
Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen en ook mijn eigen nieuwe naam.
Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.

De overwinnende Ik zal maken hem (een) pilaar in de tempel van de God van Mij en eruit zeker niet hij zal uitgaan meer en Ik zal schrijven op hem de naam van de God van Mij en de naam van de stad van de God van Mij, het nieuwe Jeruzalem, het (Jeruzalem) neerkomende uit de hemel van de God van Mij en de naam van Mij nieuwe.
De hebbende (een) oor hij moet luisteren naar wat de geest zegt aan de gemeenten.

Onze eeuwige statuur

Wie in de beproeving, door (de invloed van) satan en de demonen overwint, krijgt loon.
Iedere gelovige namelijk in wie de geest van God woont en die deze activeert door liefde en gaven, wordt een levende steen genoemd in de tempel van God.
Dat is de gemeente.
1 Petrus 2:5:
… en laat jullie ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Er zijn grote en kleine stenen.
Is een gelovige een volwassen zoon van God geworden, heeft hij het geestelijke niveau van Jezus Christus bereikt, dan wordt hij zelfs een zuil of steunpilaar genoemd.
Dan is voor hem of haar waarheid geworden wat staat in Efeziërs 4:13:
… totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Wie vers 14 opzoekt, ziet dat de in vers 13 genoemde volmaaktheid al in dít leven bereikt kan worden en niet pas wordt gerealiseerd in het ‘hiernamaals’.

In Galaten 2:9 zegt Paulus van Jakobus, Céfas en Johannes dat zij als steunpilaren of zuilen gelden.
Het beeld van de gemeente als een tempel is ontleend aan het heiligdom in Jeruzalem.
Deze tempel heeft aan de oostkant de zuilengalerijen of hallen van Salomo (zie Johannes 10:23 en Handelingen 3:11).

De overwinnaar is onaantastbaar geworden voor de demonen van zonde, ziekte en misleiding door de kracht en de wijsheid van Gods geest die in hem woont.
Daarom staat er dat hij voor altijd in deze geestelijke tempel zal blijven, dus er onderdeel van zal blijven uitmaken.
Hij blijft eeuwig met Jezus en zijn gemeente verbonden en is daarin vanuit zijn optimale liefde en ontferming van onschatbare waarde en steun voor zijn medegelovigen.
En daarnaast voor de hele mensheid en schepping.

Hij is een heilige priester geworden, in hem wordt geen spoortje duisternis meer gevonden en zo kan hij geestelijke offers brengen, zoals onder andere staat in 1 Petrus 2:5:
En laat jullie ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Hersteld geestelijk volk

Dan volgt een nieuw beeld.
De overwinnaars vormen een geheiligd of hersteld volk, waarop God zijn zegel gedrukt heeft.
Zij zijn speciaal afgezonderd voor zijn dienst en daarbij volmaakt aan Hem toegewijd.
Daarom dragen zij de naam of hebben zij de autoriteit van God.
Dit is mogelijk omdat ze onafscheidelijk, dag en nacht met Hem verbonden leven.
En dit kan alleen door zijn geest die hun geest helemaal doordrenkt heeft met zijn heilig wezen, zoals een spons water in zich opneemt.
In Gods geest, het levende water, zijn ze dan ook gedoopt, ondergedompeld.

Ze zijn ook afgezonderd voor een speciale koninklijke taak in dienst van het nieuwe (geestelijke of hemelse) Jeruzalem.
Want ze zullen in het duizendjarige rijk de schepping herstellen en na de tweede opstanding de hele stad van God (alle gelovigen in wie God woont door zijn geest) naar de volmaaktheid (bege)leiden.
Hebreeën 11:40:
… omdat God voor ons iets beters had voorzien en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.

Zij doen hun dienst in de geestelijke tempel (de gemeente), waarin ze onmisbare steunpilaren zijn en ze staan daarbij onder leiding van hun hoofd Jezus Christus, de Hogepriester van het hemelse heiligdom en de Koning van de koningen.
Ten behoeve van de gemeente hebben ze autoriteit in de geestelijke wereld over de duistere demonen die de gemeente willen aantasten en zo van het woord van God willen afleiden.

Zo werken de overwinnaars eraan mee dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel kan neerdalen.
Dat wil zeggen dat op aarde zichtbaar wordt wat het betekent dat God in al zijn volheid in mensen is komen wonen.

Nieuwe naam voor Jezus en ons

Eerder is al aangegeven dat iedere gelovige een nieuwe naam zal krijgen die past bij zijn wezen en zijn plaats en taak in het koninkrijk van God (zie 2:17).
Ook Jezus zelf krijgt een nieuwe naam die verband houdt met zijn overwinning, wanneer alle tegenkrachten en antimachten aan Hem onderworpen zijn en zijn herstelwerk voltooid is.
De naam van Jezus, die redding, herstel en genezing inhoudt, hoort dan bij een afgelopen tijdperk.
Met zijn nieuwe naam is Hij weer de eerste van veel geestelijke broers en zussen.

Tot slot wordt ook deze gemeente met haar hoge roeping aangespoord om te letten op wat door deze profetie wordt gezegd.
Amos 3:7:
Zo doet God, de Heer niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Wie oren heeft om (geestelijk) te kunnen horen en het woord van God nauwkeurig onderzoekt, zal daardoor een diepe vreugde ervaren en zijn als een boom aan stromend water, die op zijn tijd zijn vrucht geeft.
Psalm 1:2-3:
… maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei!