Geestelijk denken

3. De vergelijking van het mosterdzaadje

Gods koninkrijk volgroeid

Het koninkrijk van God heeft op aarde een minimaal begin, maar het heeft een maximaal eindresultaat.
Het groeit en ontwikkelt zich, maar nooit door natuurlijke kracht of aards geweld.
Ook wordt de duisternis van zonde, ziekte en gebondenheid overwonnen, niet door menselijke inspanningen, maar alleen door de liefde en de gaven van Gods heilige geest.
Het komt ook niet door het organiseren van allerlei activiteiten of door het in stand houden van allerlei ‘christelijke’ organisaties, hoe goed bedoeld ook.
Het komt niet door uiterlijk vertoon en ook niet door het zich terugtrekken uit de wereld.
Het ontplooit zich alleen in het innerlijk van de mens.

Gods plan met ons duidelijk herkenbaar

Het komt overeen met een kiemkrachtig zaadje, waarin zich geest en leven bevinden.
Deze horen beide bij de onzichtbare wereld.
In het mosterdzaadje dat door de hemelse tuinman in de aarde wordt gezaaid, bevinden zich een uitmuntende geest en een zuiver leven.
En daardoor kan het zich volledig ontplooien.
In dit zaad bevinden zich de gedachten van God over zijn doel met de mens.
En deze gedachten krijgen vorm in de mens Jezus Christus.
Aan Hem kunnen we zien wat Gods plan is met ieder van ons.
Jezus verkondigt het evangelie van het koninkrijk en zijn woorden zijn geest(elijk) en leven (zie Johannes 6:63).

Het mosterdzaadje valt in de grond en sterft en het leven dat erin zit, komt eruit.
Zo ontstaat de boom met grote takken (zie Marcus 4:32).
Door te gaan geloven in het eeuwige en levende woord van God Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn … wordt de mens opnieuw geboren, krijgt hij een andere denkwereld, een andere manier van denken.
Hij gaat zich met zijn geest in geloof richten op de realisering van dit plan van God in zijn leven.
Daarbij laat hij zich niet leiden door aardse wijsheid of kennis, maar alleen door de geest van God; zo wordt hij een geestelijk mens.
Ook gaat hij deel uitmaken van een van de takken, beeld van de gemeente van Jezus Christus.
Zo is de volgroeide boom een afbeelding van deze gemeente van alle tijden en plaatsen.

In de vergelijking van het mosterdzaadje ligt het volle accent op de groei van het rijk van God in deze wereld.
De Heer geeft zijn leerlingen de opdracht om dit tot in de verste uithoeken van de aarde bekend te maken.
Wat zij optekenen en wat in boeken wordt samengevat, zal later over de hele wereld gelezen en verkondigd worden.
Waar andere grote religies zich vrijwel alleen beperken tot hun eigen regio, zal het christendom vanuit zijn bakermat (het Midden-Oosten) zich verbreiden over alle andere continenten.

Het volle(dige) evangelie

Nu, na bijna twintig eeuwen, zien we dat de naam van Jezus als vergever van zonden in vrijwel de hele wereld bekend is.
Toch zijn nog niet zoveel mensen op de hoogte van ‘zijn’ evangelie van het koninkrijk van de hemel.
Maar ook dit zal eens over de hele aarde gebracht en gehoord worden.
De goede nieuws kan weerklank vinden bij alle soorten volken uit allerlei culturen en religies, omdat het zich niet richt op de uiterlijke, maar op de innerlijke mens.
In de vergelijking van het mosterdzaadje gaat het op zich niet over de innerlijke groei en ontwikkeling die naar de volmaaktheid leidt.
Dit wordt uitgebeeld door de groei van het goede graan in de vorige vergelijkingen.
Maar hier gaat het over de verspreiding van het evangelie door de tijden heen over de hele wereld.

Door het vallen van de late regen in de laatste tijd, waarbij ook het evangelie van het koninkrijk van de hemel wordt gebracht, zal de boom snel gaan groeien.
Door de vernieuwing van hun manier denken (zie boven) zullen dan over de hele aarde de zonen van God als rijpe vruchten zichtbaar worden.
Het rijk van Jezus Christus zal niet ondergaan, maar het zal de hele aarde in ‘bezit nemen’.

Er komt een grote groep mensen die onberispelijk zullen zijn, afkomstig uit alle volken, stammen en naties.
De ruiter op het witte paard, het woord van God, is uitgetrokken om te overwinnen en zijn grote legermacht volgt Hem op witte paarden, gekleed in zuiver, wit linnen (zie Openbaring 6:2 en 9:14).

Zou het wel lukken?

Als de evangelisten deze vergelijking opschrijven, is het koninkrijk van God nog maar een teer en uiterst zwak plantje.
Men kan zich afvragen of het wel verder kan leven.
Ook in onze tijd kan de gedachte opkomen of het christendom zijn tijd niet heeft gehad.
Deze vergelijking van Jezus geeft ons het antwoord.
Dorre takken of schijnkerken en –gemeenten zullen weggebroken worden, maar de echte boom zal tot zijn maximale grootte uitgroeien.
Want het is zo dat het in deze wereld uitgezonden woord van God (zie boven) niet zonder resultaat naar God zal terugkeren.
Maar het zal doen wat God wil en dát uitwerken waarvoor Hij het gezonden heeft.

Want Jezus zegt van de mosterdplant dat zij groter zal worden dan alle andere tuinplanten en dat ze grote takken krijgt als van een boom, zodat in haar schaduw de vogels kunnen schuilen.
Wanneer is het koninkrijk van God volgroeid?
In deze eeuw?
In de toekomstige eeuw in de tijd van het duizendjarige rijk?
Al deze tijdperken vormen ontwikkelingsfasen van het eeuwige rijk van God.

Is op de nieuwe aarde alles direct al volgroeid?
Hoewel we ons van de luister van dit nieuwe begin misschien nog totaal geen voorstelling kunnen maken, gaat het groeiproces ook daar nog steeds door.
Wel is in die tijd de laatste vijand, de dood, onttroond en kan deze verder geen schade aanrichten.
Maar nog zegt de Vader: Alles maak ik nieuw (Openbaring 21:5).

Het herstel van de schepping is dan nog niet voltooid.
We lezen nog van de levensbomen waarvan de bladeren tot genezing zijn van de volken.
Deze bladeren wijzen op het gebruik van de gaven van Gods geest door zijn zonen.

Wanneer de mosterdplant volgroeid is, wanneer dus het koninkrijk van God zijn volheid heeft bereikt, zijn alle rechtvaardigen van het oude en van het nieuwe verbond vervuld met Gods heilige geest.
Er worden dan geen geestelijk beschadigde mensen meer gevonden, want dan is ‘God alles in allen’ (zie 1 Korintiërs 15:28 NBG); ieder van hen is dan ‘zalig’, dit is in de hoogste graad geestelijk gelukkig en volmaakt.

Engelen volop aan het werk

In deze machtige boom vinden de vogels hun schuilplaats.
Bij de vergelijking van de zaaier hebben de vogels een ongunstige betekenis, namelijk als afbeelding van demonen die het goede zaad roven.
We hebben nu te maken met de voltooiing van het rijk van God, waarin de heilige engelen hun plaats hebben ingenomen.
Nu al zijn zij dienende geesten die uitgezonden worden om hen te ondersteunen die het herstel op grond van Gods plan in hun leven gerealiseerd zullen zien (zie Hebreeën 1:14).
Nu al zijn er engelen van de gemeente en hebben onze (geestelijke) kinderen hun engel die in een nauw contact met God de Vader leeft (zie Openbaring 2:1 en Matteüs 18:10).

Maar nog niet alle engelen kunnen aan het werk.
Velen van hen wachten nog om hun plaats in te nemen zodat ze zich erin kunnen verheugen actieve medewerkers te zijn in het rijk van God (zie Lucas 15:7).
Dan zullen alle engelen, van hoog tot laag, hun uiteindelijke bestemming krijgen, evenals de mensen die met God leven.
Zij zullen hun gaven dan volledig kunnen benutten.

Opvallend is dat in een mosterdplant geen nest kan worden gebouwd, want een vogel nestelt om zich te vermenigvuldigen en zijn soort in stand te houden.
Zij leven en vermaken zich alleen tussen de takken van de mosterdplant.
Zo vermenigvuldigen ook engelen zich niet, zoals Jezus zegt in Marcus 12:25.
Maar samen met de zonen van God ervaren ze de volmaakte vreugde om voor eeuwig deel te hebben aan het koninkrijk van God en aan de voltooide schepping.